Закон за Кармата

 

Част 2

Законът за Кармата в Посланията на Владиците на Мъдростта.

 

karma 

В днешно време знанията за Закона за Кармата се дават от Възнесените Владици чрез Т.Н.Микушина. Пред нас се разкрива широк поглед върху феномена карма, описва се механизма на действието на кармата и видовете карма, дава се знание за това как е била създадена първата карма на човечеството. Наистина тези знания са уникални и ни се дават свише като най-важни за разширение на съзнанието на човечеството именно сега, в сегашния исторически период. За важността на този Закон свидетелства и фактът, че Законът за Кармата се споменава практически в почти всички Послания, които дават Възнесените Владици (към 2014 г. са дадени над 450). Така, ние можем да направим извода, че в днешно време знанието за този Закон има решаващо значение за човечеството.

 

Определения за Карма

       В Посланията се срещат няколко различни определения за Закона за Кармата, дадени от различни Владици на Мъдростта. От една страна, всяко от определенията разкрива нова страна от Закона, от друга страна, определенията се дават на различни нива и някои от тях са по-близки до нашето човешко ниво на съзнание и са по-разбираеми за нас, докато други разкриват по-високо, божествено виждане на действието на този Закон. Различните трактовки като че ли се навързват една за друга и в своята съвкупност ни дават цялостно разбиране на Закона за Кармата.

      Кармата, според първото и основно определение за Закона за Кармата, представлява Божествена енергия, вибрациите на която са занижени от човека, вследствие на неговите неправилни постъпки и дори мисли и чувства. Много е важно да се отбележи, че трактовката на кармата като енергия, а също и обяснението на механизма на нейното създаване – снижаване на вибрациите на енергията – сега се дават за пръв път на човечеството пред толкова широка аудитория.

 

Иларион Възлюбеният Иларион, 10 април 2005 г.:

Човекът има много кратка памет и като правило му е много трудно да проследи пряката връзка между постъпките, които извършва в живота си, и последствията от тези постъпки. Но именно това е основата на Закона на Кармата, или Закона за Възмездието, или закона за причинно-следствените връзки между действията и последствията от тези действия.

<…>

Всяка постъпка, която извършвате и която не е в съответствие с Волята на Бога, води до това, че Божествената Енергия, от която се ползвате постоянно и без която просто не можете да съществувате, се оцветява от тези ваши неправилни действия. И колкото по-несъвършени действия вършите, толкова по-ниски вибрации получава Божествената Енергия. И тази енергия не отива никъде, тя се съхранява във вашата аура, във вашите фини тела - емоционално, ментално и етерно.

Тази енергия е като магнит, който привлича към вас подобни енергии от външния, от околния свят.

Затова, ако сте обидили някого, то рано или късно тази енергия ще привлече към вас житейска ситуация, в която вас ще обидят.

 

Друга страна на определението за Закона за Кармата гласи, че кармата – това е степента на нашия егоизъм и откъснатостта ни от Бога.

 

Възлюбеният Сурия, 19 март 2005 г.

Вие сте запознати с термина карма като енергия, която ви съпътства по време на вашето пребиваване в земния цикъл прераждания. Вие получавате Божествена енергия, която е източник на живота във Вселената и след това я използвате в съответствие с дадената ви от Бога свободна воля. Не винаги използвате енергията така, както иска Бог, и в този случай неправилно използваната енергия попълва вашия кармичен товар, натрупвайки се във вашите фини тела и във физическото тяло.

По-нататък влиза в сила законът за подобието.

Неправилно използваната енергия, която постоянно ви съпътства в живота, привлича към вас такива житейски ситуации, през които трябва да преминете, за да научите урока си и да постъпите в тези ситуации не в съответствие с вашата воля, а в съответствие с Волята на Бога.

По същество, вие създавате карма винаги, когато нарушавате Волята на Бога, когато действате в съответствие с вашите егоистични подбуди.

Затова вашата карма е правопропорционална на степента на вашия егоизъм, на степента на вашата откъснатост от Закона на Бога и на степента на вашето неприемане на Закона на Бога.

И вашите правилни избори, които правите във всяка кармично обусловена ситуация, отработват кармата ви. И всеки такъв правилен избор ви приближава до Бога и ви заставя да се откажете и да се простите със създадената от вас нереална част от вас самите.

 

karma 03 3Още една важна страна от разбирането за кармата е обяснението за действието на колелото на Самсара (кръговрата на живота). Нашата карма е това, което скрива от нас истината, прави ни невежи. Вследствие на нашето невежество ние творим нова карма, още повече се отдалечаваме от Бога и по този начин попадаме в кръговрата, колелото на Самсара.

 

 

 

 

Възлюбеният Ел Мория, 27 юни 2005 г.:

Всъщност това, което ви отделя от по-високото ниво на съзнанието, е вашата карма. Тя ви покрива като купол и вие не можете да видите нещата такива, каквито са в действителност, защото за това ви пречи отрицателната енергия, съдържаща се в четирите ви низши тела.

 

Може да изглежда, че Законът за Кармата е много суров и безжалостен към нас, че това е Закон за Божественото възмездие, който постоянно стоварва нещастия и мъки върху нас. Но само ако мъничко извисим своето разбиране, ще видим, че Бог е много милосърден към нас и Законът за Кармата ни дава най-доброто за развитието на нашите души.

 

 

Господ Сурия, 26 май 2005 г.Господ Сурия

Да, възлюбени, вашата карма, колкото и това твърдение да ви се струва странно, създава много добри условия за развитие на душите ви.

Кармата е вашият треньор, който постоянно ви натоварва и не ви дава възможност да се отпуснете. Така вие постоянно се намирате в добра форма и сте готови постоянно да превъзхождате себе си и да изработвате Божествени качества.

 

Господ Сурия, 24 април 2006 г.

Не се бойте от трудностите, които ще срещнете в живота си. Всички неприятности и непредвидени ситуации са необходими и полезни за развитието на вашата душа. Не можете да се развивате, ако не се сблъсквате ежедневно с непредвидени ситуации и не преодолявате житейски трудности. Само мъртвият не е в състояние да изпитва наслаждение от живота и страдания от отделните му проявления. Затова се радвайте на всичко, с което се сблъсквате в живота си и не се бойте от промените.

 

 

Още по разширено разбиране на Закона за Кармата, както го виждат Възнесените Владици от своето ниво на съзнание, е, че кармата – това е целият свят около нас и нашите четири низши тела и всичко това представлява само уплътнена Божествена енергия.

 

karma 03 5Господ Сурия, 26 май 2005 г.

Ако разглеждате Земята от гледна точка на Великите Същества на Светлината, пребиваващи във вечността, цялата планета и всичко, което ви заобикаля, а също и вашите четири низши тела не са нищо друго, освен карма. Божествената Енергия, която се изразходва от индивидите, приели въплъщение и определени да съществуват в този космически цикъл в ниските, плътни планове на тази вселена, преминавайки и пречупвайки се през тяхното съзнание, се уплътнява и  създава заобикалящия ви материален свят.

Този свят се проявява постепенно от непроявеното си състояние, създавайки за вас гигантска сцена. И вие въплъщение след въплъщение идвате на тази сцена, за да изиграете своите роли.

Затова най-общо може да се каже, че целият заобикалящ ви свят представлява карма или втвърдена енергия, от вашите неправилни действия, мисли и чувства.

 

Получава се, че кармата е завеса, която ни отделя от Висшите фини светове, божествените светове, в които обитават Възнесените Владици.

 

Възлюбената Атина Палада, 17 април 2005 г.

Вашата карма представлява енергия, плътна енергийна субстанция, която има много ниска честота на вибрация. Тези ниски вибрации са всъщност завесата, която ви отделя от нашия свят.

Така че, възлюбени мои, няма никаква разлика между вас и мен, освен разликата в нашите вибрации. И когато получавате възможност чрез вашите старания и заслуги да се освободите от вашата карма, да се отървете от вашите недостатъци, тогава получавате способността да общувате с нашия свят, да посещавате нашия свят.

 

Начало на зараждането на кармата на човечеството

 

В Посланията на Владиците се дават уникални знания за това как е била създадена първата карма на човечеството и как е започнало разгръщането на процеса на създаването на карма. Това събитие е било свързано с даването на разум на човечеството.

 

Господ Майтрейя, 17 юни 2005 г.:

Някога, много отдавна, вашият свят не е бил плътен, вибрациите на вашия свят са били близки до Божествените вибрации. Това е било преди милиони години.

Човекът нямал плътно тяло. И всичко, което го е заобикаляло, било като в райска градина.

Човекът живеел подобно на растение. Съзнанието му било непорочно.

И всичко било прекрасно. С изключение на една дреболия. Човекът нямал разум. И тъй като нямал разум, той не можел да твори. Той не е можел да съзижда, да изгражда и не можел да се развива. Съществуването на човека било като съществуването на животните.

Висшите Космични Сили нямали повече възможност да поддържат съществуването на човека, който нямал разум и следователно, нямал възможност за развитие.karma 03 6

 Затова Синовете на Слънцето, Синовете на Мъдростта слезли в телата на хората и им дали възможност да получат разум. Дали им огъня на разума, огъня, с помощта на който човекът получил способността да твори подобно на Бог.

< …>

Растенията нямат карма и животните нямат карма. Кармата като следствие на действията, е присъща само на същества, притежаващи разум. Затова щом човекът получил разум, станал и отговорен за своите постъпки. За всичко, което вършил на Земята.

Затова разумът станал за човека едновременно най-голямото му щастие и най-голямото му нещастие.

Интуитивно човекът винаги е подозирал, че някой извън него носи отговорност за всичко, което му се случва. Това е и вярно, и не е вярно. Защото след като човекът получил разум, този разум станал негова неразделна част. И той вече не можел да вини никого за това, което се случва с него.

Като насочвал Божествената Енергия по начин, който не съвпада с Божествения замисъл, човекът създавал карма. Божествената Енергия  ставала плътна и формирала заобикалящия човека свят.

Така бил създаван материалният свят и така била създадена кармата.

 

Атина ПаладаАтина Палада, 17 април 2005 г.:

Някога вие сте избрали да изпитате себе си чрез въплъщение като индивидуалност. Получили сте свободата да провеждате своите експерименти. И сте започнали да използвате Божествената Енергия по свое усмотрение. Затова ви е била дадена личност. На определен етап от еволюционното развитие на вашата личност е бил даден разум. А разумът е двойствен. Той има възможност да избира как да използва своите способности.

В резултат на експериментите ви с вашия ум вие сте започнали да се обгръщате с все по-плътни енергии и да създавате карма – като използвате Божествената Енергия не в съответствие с Божествения замисъл, а в съответствие със замисъла на вашия собствен ум.

Дейността ви в плътния физически свят в продължение на милиони години е създала тази действителност, в която вие се намирате сега. Известно ви е, че заобикалящият свят е само едно огледало, в което се отразява вашето несъвършено съзнание. Имало е етап, когато в съответствие с Божествения план за тази вселена ви е било разрешено да експериментирате с Божествената Енергия в съответствие с вашата свободна воля.

Сега настъпва нов етап. По време на първия етап вие сте потъвали в илюзията, а сега настъпи етапът на завръщане в Реалния Свят на Бога.

По замисъла на Твореца, същите онези души, които са участвали в създаването на илюзията, чрез своите действия трябва да преодолеят нейното илюзорно проявление. Преди всичко, ще трябва да се откажете от вашето несъвършено творение в своето съзнание.

 

Така, човекът е подобен на Бога, тъй като притежавайки разум и свободна воля, той може да твори в този свят. Неправилното използване на божествената енергия довело до нейното уплътняване и така ние сме започнали да създаваме карма и да участваме в създаването на този илюзорен свят. Сега настъпи космически цикъл, когато трябва да спрем да нарушаваме Волята на Бога и да създаваме карма. Ние трябва осъзнато да използваме разума и свободната си воля за преодоляване на създадената от нас карма и за свиване на илюзорния свят.

 

 

Лекцията подготви Жана Новичева

 

 

http://university.sirius-ru.net/law_of_karma/karma_03.htm

Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите