На сайта на Университета по Етика на Живота откриваме нов раздел „Бог и наука“, в който ще бъдат публикуват лекции за естественонаучната картина на света.

Потвърждава ли науката съществуването на Бог? Приближи ли се науката към разбирането за Бога? Ще предоставим думата на учените от XX век.

 

 

 

bog i nauka 01 1

Учените, които изучават космическото пространство откриха толкова прекрасни и неочаквани неща, че сега за ỳчения е по-трудно да каже, че Бог не съществува. По този въпрос не може да има две мнения.

 

Доктор Жюл С. Дюшезн, председател на отдела
по атомна молекулярна физика в Университета в Лиеж, Белгия.


    Който не иска да види нищо друго освен случайност в хармонията, откриваща се с такава очевидност в построението на звездното небе, той трябва да припише тази случайност на Божествената мъдрост.

Астроном Медлер

 

Ние видяхме сътвореното в този свят от ръцете на Създателя, което е невидимо за другите хора. Надникнете в биологията, разгледайте всеки орган на човешкото тяло или дори на най-малкото насекомо. Там ще видите толкова удивителни неща, че няма да ви стигне живота да ги изучите. Това създава у мен и в моите сътрудници чувството, че има нещо велико и прекрасно. Този Някой е причината за създаването на вселената и тази Причина не може да бъде разбрана от нас.

Доктор Давид Р. Инглис, старши физик в Националната

лаборатория в Аргон, Илинойс, САЩ

 

Аз не мога да си представя Вселената и човешкия живот без някакво осмислящо начало, без източник на духовна „топлота“, лежащ извън материята и нейните закони.

Андрей Дмитриевич Сахаров, физик

 

Всеки истински естествоизпитател трябва по някакъв начин да бъде религиозен човек. Иначе той няма да може да си представи, че тези невероятно тънки взаимозависимости, които наблюдава, не са измислени от него. В безкрайния универсум се открива дейността на безкрайно съвършен Разум. Обичайната представа за мен като за атеист, е голяма заблуда. Ако тази представа е почерпена от моите научни работи, мога да кажа, че моите работи не са разбрани…

Напразно мнозина роптаят пред лицето на катастрофите на  20-ти век: „Как е допуснал това Бог?“ Да, Той е допуснал – допуснал е нашата свобода, но не ни е оставил в тъмата на неведението.  Пътят за познаване на доброто и злото е посочен. И на човека му се налага сам да плаща за избора на лъжливи пътища.

Алберт Айнщайн(1879 – 1955), физик

 

Вярата започва със знанието, че Висшият Разум е създал Вселената и човека. Лесно ми е да вярвам в това, защото фактът, че е налице план и, следователно, на Разум, е неопровержим. Порядъкът във вселената, който се разгръща пред нашия поглед, сам свидетелства за истинността на най-великото и възвишено твърдение: „В началото беше Бог“.

Артур Комптон, най-големият физик на 20-ти век,

лауреат на Нобелова награда.

 

 

 

bog i nauka 01 2Цикълът лекции започва с темата „Лингвистично-вълнова генетика“. Появила се относително скоро, генетиката вече не веднъж е карала човечеството да промени представите си за себе си и за организмите в своето обкръжение. Учените не само разгадаха първите наследствени механизми и съставиха карта на човешкия геном, но и се научиха да манипулират с гените и създадоха генномодифицирани продукти. Както винаги, в стремежа си да опознае света човекът използва науката като двуостър меч. Обаче генетиката разтваря все по-широко завесата, зад която засега се крият непостижимите тайни на мирозданието. Днес ще засегнем следните въпроси: как „разговаря“ ДНК; как е възможно, като се използва принципа на работа на ДНК, да се лекуват болести и да се програмира дълголетие; как влияят генномодифицираните продукти върху живота на Земята.

 

 

 

Лингвистично-вълнова генетика

 

1. Квантово-менталната природа на гените.

Текстово-речевите атрибути на работата на ДНК

 

 

Опазвайки себе си от некачествени състояния на съзнанието, вие спасявате целия свят. Защото всичко във вашия свят e свързано. И махът на крилата на пеперудата се чува като грохот във фините светове. Какво ли пък е въздействието на вашите постъпки, мисли и чувства?

Възлюбената Гуан Ин, 24 юни 2011 г

 

Нация, която от религиозното, през научното и научно-философското израстване, се движи към космоса, опитвайки да разбере себе си и да се обедини с космоса – в това се състои бъдещето, истинската цел и смисълът на националната идея.

В.П. Казачеев, д.м.н., академик на РАМН,

“Думи за бъдещето“

 

Защо започнахме разговор именно за генетиката? Как може да бъде свързана тя с проблемите на духовното и нравственото израстване на човека?  И какво ново може да се каже в този чисто биологичен отрасъл на знанието, след като в 1968 г. Ф. Крик и М. Ниренберг получиха Нобеловата премия за откриване на механизмите на генетичното кодиране?

В действителност изследванията на Ф.Крик не дадоха отговор на много въпроси, например:

-    По какъв начин толкова сложни биосистеми „се свиват“ до относително прости хромозоми и се „разгръщат“ до големи организми?

-    Как да се обясни ситуацията, при която 98% от генома се смята за „боклук“ или за„гробище“ на вирусните геноми;

-    Съвсем неразбираема е ситуацията, при която 2% от кодиращата ДНК на човека(които са останали покрай 98-те процента така наречен „боклук“) са се оказали твърде близки до същите 2% кодираща ДНК на свинете, магаретата, мухите и др. и каква е функцията на така наречените „мълчащи“ гени?

Отговори на тези и много други въпроси дава новото направление в класическата генетика, наречено лингвистично-вълнова, или квантовата генетика. Нейното развитие е свързано с името на забележителния руски учен, доктор на биологическите науки, академик в РАЕН и РАМТН, Петр Петрович Гаряев.

 

Кратка библиографска справка.

bog i nauka 01 3Петр Гаряев е роден в гр. Перм, учи в биологическия факултет на Пермския Държавен Университет. В трети курс му е предложено да се премести в биологическия факултет на Московския Държавен Университет, в катедрата по молекулярна биология. След завършването на МГУ започва аспитантура и след три години защищава кандидатска дисертация, посветена на изучаването на структурата и физико-химията на един от най-сложните белтъци. От 1984 год започва изследване в областта на новите направления по генетично кодиране и в 1994 год създава ново направление в генетика – Вълнова генетика, а след това Лингвистично-Вълнова Генетика. В 1997 год защищава дисертация по тази тема в МГТУ на името на Бауман по линия на ВМАК. Избран е за академик на РАЕН и РАМТХ и за член на Ню-Йоркската Академия на Науките. През 2001 – 2002 г е поканен да работи в Канада(Торонто), където още веднъж експериментално потвърждава правилността на основните идеи на Лингвистично-Вълновата Генетика. През 2013 год създава ООО Институт по Квантова Генетика.

 

bog i nauka 01 4По мнението на ỳчения основната грешка на традиционната теория за работата на генетичния апарат е, че работата на генома се разглежда само на веществено ниво. Това доведе до безумна намеса в генетичния апарат на живите организми, развитието на генното инженерство и, като следствие, създаването на генно-модифицирани организми(ГМО) и използването им за свръхпроизводство на ГМ-продукти за хранене. Следствие от това е също така създаването на така наречените „синтии“ – бактерии с изкуствен геном. В Мексиканския залив синтиите убиват всичко живо, включително и хората от крайбрежието. Това носи огромни печалби на шепа милиардери, от една страна, но, от друга страна, по убеждението на ỳчения, това може да доведе човечеството до трагичната перспектива за постепенен генетичен колапс и тотално израждане. И не само на човечеството, но и на всичко живо на Земята.

Преодоляването на тази ситуация е възможно с използването на лингвистично-вълновата генетика, която позволява да се погледне по нов начин на проблема за развитието на човека и на живота на Земята като цяло, да се разбере отговорността на всеки не само за неговото здраве и благополучие, но и за благополучната еволюция на планетата.

Косвено потвърждение за важността на тези изследвания са думите на доктора на медицинските науки, академикът от РАМН В.П. Казничеев, който твърди, че в еволюционното развитие на човечеството се очаква не прогрес, а регрес „ако не се роди интелектуално-духовна идея, издигаща нацията нагоре при усвояването и прогнозирането на Планетата, нейната глобализация и космизация, при усвояването  не само на етернофизическите, квантовофизическите, но и на биоквантовите механизми на паметта, интелекта, новите системи за връзка, ако не бъдат намерени особеностите на конфликтите на бактериално-вирусните и протозойните организации, които разединяват човешкото тяло, конфликтите при хроничните, инфекциозните, вирусните, протозойните и др. процеси, то епидемията на хроничните заболявания ще расте. Това също е жив свят, това също е  космос – това е космогиничен проблем“[1].

Особеното в на подхода на П.П. Гаряев към изследването на функциите на хромозома и принципите на генетичното кодиране, се състои в използването на последните достижения на лазерната физика, холографията, солитониката, теорията на квантовата нелокалност. Такава методологическа платформа позволява на ỳчения да получи съвършено уникални резултати.

П.П. Гаряев доказа, че работата на генома се осъществява на две  нива – веществено(класическата генетика изследва само това ниво) и полево. При това именно полевото ниво се явява определящо. По-голямата част от информацията се съдържа в ДНК във вид на вълни. И тази информация се управлява именно от онези 98% гени „боклуци“.

Иследванията на П.П. Гаряев се базират на гениалните предвиждания на руските учени А.Г. Гурвич, В.Н. Беклемишев и А.А. Любишчев, изказани още в 20-те години на XX столетие, за полевата природа на хромозома.

 

bog i nauka 01 5

  П.П. Гаряев, А.А. Берьозин и А.А. Василев стигнали до извода, че генетичния апарат е подобен на биохолографичен компютър, който задава програмата за формиране на организма. Именно на полево ниво е записана информацията, определяща на какъв етап от делението на оплодената яйцеклетка от едни, до този момент напълно еднакви клетки, започват да се формират например ръчичките на детето, а други дават начало на формирането на нервната система. Тази информация се съхранява в генома, тя пък може да се сверява и да се пренася в пространството и времето. Аналогията с работата на компютъра е пълна, тъй като „ДНК-компютърът“ може не само да запазва, сравнява и пренася вече записаната информация, но и получава нова информация, включително емоциите от гласовата реч. Тези функции се осъществяват с помощта на солитонните и лазерните полета, изработвани от самите хромозоми. Способността на ДНК да приема такава информация може да предизвика сериозни изменения в организма, например оздравяване, или обратно, заболяване и дори гибел( в зависимост от характера на информацията). Нашите гени  могат да спират напълно стареенето, да регенерират тъкани и органи, да противодействат на неизлечими заболявания, да съживяват паметта на организма за здравото му състояние и т.н.

По какъв начин се реализират всички тези функции в ДНК?

В хода на многодишните изследвания П.П. Гаряев отделил няколко механизма на генома, които разкриват тайната на необикновените, по-точно на неизвестните до скоро на науката способности на генома.

Първият механизъм е лингвичността, т.е. текстовия характер на генетичните програми(при процесите на биосинтез на белтъчини) в реален, а не в метафизически смисъл. Пояснението на този атрибут може да стане със следния пример. Книгата е, от една страна, хартия, вещество. Но когато четем, я възприемаме с очите си като отражение на светлинна вълна. Така и ДНК представлява, образно казано, видеолента, която се проиграва от нашите клетки и тъкани. Ако при четенето се получи срив, могат да израстнат например не пет пръстта, а шест.

Чуждестранните изследователи(в частност, Нобеловия лауреат Люк Монтание), след нашите учени(П.П. Гаряев, Г.Г. Тертишни, А.А. Берьозин и А.А. Василев), също откриха сходство между човешката реч и квази-речта на ДНК, които изпълняват едни и същи функции – управление и регулиране, и имат същия принцип на изграждане, задават речевите програми за построяване на организма(подобно на компютърните програми). Разликата е само в това, че, по мнение на учените, те работят в различни мащаби – ДНК действа на ниво организъм, а обикновената реч – на ниво социум.

В речта на ДНК има неизчерпаем запас от „думи“ и способност за възприемане не само на отделни думи, но и общия смисъл на информацията. При това няма значение на какъв език се оказва въздействието. Има значение само съдържанието на речта, в зависимост от което може или да стане възстановяване на разкъсаните, повредените вериги на ДНК, или, обратно – повреждане и разрушаване на ДНК вериги.

 

 

Учение на Владиците на Мъдростта за внимателното отношение към словото

 

Вие едва ли се замисляте, когато произнасяте думите, че всяка ваша дума носи определена вибрация и всяка ваша дума се оцветява от състоянието на вашето съзнание, което имате в момента, когато произнасяте Словото

.В страшно време живеете. Защото не сте способни да осъзнаете онази отговорност, която налага предаването на Словото. И съвсем не се замисляте над това какви вибрации носят вашите думи в света. А доколкото съвременните средства позволяват вашите слова без особен труд да се тиражират многократно, то кармата от вашата злоупотреба със словото е твърде тежка. По същество вие създавате предпоставки за най-тежката съдба за себе си и за своите близки.

Ако дори от една нехармонична мисъл могат да изригват вулкани и да се рушат скали, може да се предскаже какво са способни да направят думите във вашия свят.

Аз бих искал да върнете в света трепетното отношение към Словото. Защото изкривяването на Словото е един от най-тежките грехове.

Необходимо е внимателно да вървите в живота. Дори мравките е нужно да пазите, когато стъпвате. Колко многократно по-тежка за вашата карма се явява злоупотребата със Словото.

Мнозина дават обет за мълчание. И ако се ръководите правилно от този мъдър ритуал, можете да запазите твърде много души. По-добре нищо да не говорите, отколкото да говорите много неща, които произнасяте напразно.

Най-ужасното е, че тогава, когато настъпи кармичното въздаяние за необмислено казаните от вас думи, вие вините Бога за всичко, оплаквате се от живота, не подозирайки, че законът за въздаянието ви е върнал това, което сами сте посяли.

Затова днес бих искал да ви напомня, че вашето слово, особено ако то е съпроводено с изпращане на насочена енергия, е способно буквално да разруши планетата.

Йоан Възлюбеният, 17 юни 2010 г. 

 

Мощно въздействие върху генетичния апарат оказват молитвите, които според убеждението на П.П. Гаряев, пробуждат резервните механизми на генетичния апарат. А ето, ефектът от въздействието на невролингвистичното програмиране, който също се базира на този механизъм на работа на генома, за съжаление, най-често има съвсем друга насоченост. Според П.П. Гаряев, някои слова и текстове „се взривяват“ на ментално ниво в генома на човека, късат хромозомите, изкривяват наследствените програми, предизвиквайки болести. В крайна сметка те ни правят послушно оръдие в чужди ръце.

Група учени под ръководството на П.П. Гаряев, заедно със сътрудници от Института по обща генетика проведе серия експерименти, потвърждаващи лингвистичността на работата на генома. Чрез въздействия с думи, носещи положителна информация, те постигнали ускоряване на растежа на растения и възстановяване геномите на семена от пшеница и ечемик, след като са били подложени на радиационно разрушение. При това растителните геноми реагирали адекватно на смисъла на речта, независимо от използвания език – английски или руски. Това потвърждава отговорността на всеки човек за това, което той говори или мисли.

 

 

Учение на Владиците на Мъдростта за молитвата

 

Зная, че твърде много хора страдат сега от депресия, зная, че сърцата на твърде много хора са завладени от страх и омраза. 

Всичко това се случва, възлюбени, поради недостатъчното присъствие на Бога във вашия живот. Божествената енергия се блокира от вас самите и чрез средствата за масова информация, които ви потапят в негативни състояния на съзнанието. 

Само потоците от Божествена енергия, които призовавате по време на молитви, са способни да очистят вашите тела, вашето съзнание и подсъзнание, и да ви освободят завинаги от страха, депресията и омразата. Божествената енергия, която ще призовавате ежедневно в живота си с помощта на вашите молитви може да разтвори всякакви некачествени състояния на вашето съзнание. 

не упреквайте никого, ако се намирате в негативно състояние на съзнанието, ако бедите и нещастията ви закриват очите. Бог е толкова милосърден, че една молитва или пламенен призив може да бъде достатъчен, за да промени всяка ситуация.

Майка Мария, 23 юни 2013 г. 

  

Неотдавна в работите на В.И.Щербак е доказан още един интересен факт – геномът оперира с математиката като използва безпределно абстрактното понятие НУЛА. Така образите, цифрите, заедно с буквите стават неотменна част от генетичния(белтъчния) код. Т.е. съществува аритметично управление в лингвистичната и текстовата генетика.

Това доказва, че геномът притежава способност за квази-мислене и математическо изчисление като част от него. П.П. Гаряев отбелязва, че това не е мислене на нивото на главния мозък, а квази-мислене на генетичния апарат като биокомпютър. Това са различни фрактални размерности на един и същи феномен – мислене и съзнание на ниво кора на главния мозък и мислене и съзнание на ниво функции на хромозомата и системите синтезиращи белтъчини( друга размерност на същото, но в микромащаб).

Още едно свойство на генома – способност да издава звуци. Доктор Оно(Dr. Ohno) от научния институт Бекман в Дуарт, щата Калифорния, успял да подбере музикални ноти за всяка от аминокиселините, съставляващи кода на ДНК. Той записал музиката, която „изпълняват“ спиралите на ДНК на различните живи същества. Станало ясно, че това са истински мелодии! В един от своите експерименти докторът записал мелодията на определен тип ракови клетки. Тя се оказала поразително приличаща на… „Траурния марш“ на Шопен!

bog i nauka 01 6Наблюдавала се рязка промяна на звученето на молекулите на ДНК при облъчване с ултразвук. Когато въздействали на ДНК със ултразвуково излъчване, се изкривявала акустичната информация, пазеща и предаваща сведения за строежа и развитието на организма. Рязко се усилвала една честота и вместо сложна мелодия, започвала да звучи една тъжна нота. Проведените от учените изследвания показали, че под въздействието на ултразвуковото излъчване двойните спирали на ДНК се разкъсват, както това става при силно нагряване на молекулите. По време на такива механични увреждания се образуват електромагнитни вълни, които създават фантом и този фантом, бидейки устойчив във времето, след това сам може да разруши ДНК, подобно на високата температура и ултразвука.

Така експериментите, проведени от П.П. Гаряев показват, че ултразвуковите изследвания предизвикват срив в наследствената програма и не спомагат за формирането на здраво поколение. Това е особено важно да се знае от бременните жени, когато вземат решение за провеждане на ултразвукови изследвания.

Лингвистичността на генетичната информация дава възможност да се създават изкуствени генетични програми, основаващи се на познаването на граматиката на генетичните езици – „езиците на Твореца, ако ги изучим и разберем“, както казва П.П. Гаряев. А такива езици може да има много.

Практическата реализация на този механизъм може да бъде свързана със създаването на нови полезни гени и гено-холограми, на основата на които може да се осъществява( и вече се осъществява) корекция на повредените гени, лекуване на всички болести, програмиране на дълголетие и т.н.

Един от многобройните и разнообразни примери за практическа реализация на този механизъм е свързан с проведените от П.П. Гаряев през 2009 г в Торонто(Канада) изследвания по регенерация(възстановяване) на напълно увредена подстомашна жлеза на опитни мишки. Предадената им по вълнов път генетична информация, прочетена от ДНК на току-що родило се мишленце, обезпечила регенерацията на подстомашната жлеза на всички опитни мишки, които вече били в състояние на агония. Всички мишки оцелели.

Нещо повече, изследванията, проведени от П.П. Гаряев заедно с медици от Нижни Новгород показали, че ако по създадената от Петр Петрович методика се обработят мишки преди да им се даде отрова, убиваща подстомашната жлеза, те придобиват устойчивост към нея. Дори да им се даде конска доза отрова, нищо не им се случва. Възниква своего рода вълнов антидот. П.П. Гаряев е убеден, че създавайки „вълнов имунитет“ у човека, е възможно да се води ефективна борба с тежките вирусни заболявания, с грипа, със СПИН, с туберколозата и т.н.

 

Следва продължение…

 

Речник на понятията:

Геном – част от ДНК, представляваща съвкупност от гени и съдържаща се в единичен набор от хромозоми. В генома се кодира програмата за построяване на живия организъм.

Вълнов геном – енергоинформационно полево образувание, което съпровожда веществения геном и носи в себе си голям обем информация, превишаващ обема информация, закодиран в самите гени.

Фрактал – предмет или геометрична фигура, притежаваща свойството самоподобие, т.е. съставена е от няколко части, всяка от които е подобна на цялата фигура.

Нелокалност – полеви атрибут на Универсума. Възможност за телепортиране и телеприсъствие във всяка точка на Универсума, моментално въздействие на всяко разстояние.

Холография (др.-гр. ὅλος – пълен + γραφή – пиша) – набор от технологии за точен запис, възпроизвеждане и преформиране на вълновите полета. Пълен запис на оптичните свойства на обекта (Уикипедия). Холограмата представлява тримерна снимка, направена с помощта на лазер. Всяко парченце на холограмата съдържа информация за целия обект.

Холограма – представлява триизмерна снимка направена с помощта на лазер. Всеки участък на холограмата съдържа информация за целия предмет, но с пропорционално съответстващо намаляване на резкостта.

Солитоника – наука, изучаваща нелинейните вълни и нелинейността като цяло.

Солитон – структурно устойчива обособена вълна, разпространяваща се в нелинейна среда. Солитоните имат поведение на частици(вълна подобна на частица) – при взаимодействие помежду си те не се разрушават, а се движат, запазвайка своята структура непроменена. Това свойство може да се използва за предаване на данни на големи разстояния без смущения.

 

 

Източници:

1. Гаряев П.П. Лингвистико-волновой геном. Теория и практика. – Киев, 2009. – 218 с.

2. Гаряев П.П. Волновой генетический код. Москва: Институт Проблем Управления РАН, 1997. –108 с.

3. The Holographic Universe [Электронный ресурс]. /Талбот М. Голографическая Вселенная. – М. – 2005. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.crystalinks.com/holographic.html, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

4. Институт квантовой генетики [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://wavegenetics.org, свободный. – Загл. с экрана.

 

 

Цикълът лекции на тема „Бог и наука“ подготви

докторът на педагогоческите науки, професор М.Л. Скуратовска

http://university.sirius-ru.net/etika/bog_i_nauka_01.htm